โลโก้เว็บไซต์ WIT | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

WIT

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนาการประชุมโครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้ถึงการทำงาน
 วันนี้(20 ก.ย.61) เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย เป็นประธานในการประชุม โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา