โลโก้เว็บไซต์ end | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

end

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนาทุน Endeavour Leadership Program รัฐบาลออสเตรเลีย
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับแจ้งจาก สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ว่า ทุน Endeavour Leadership Program หรือทุนELP (ชื่อเดิมคือทุน...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา