โลโก้เว็บไซต์ วัฒนธรรม 9 ราชมงคล | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัฒนธรรม 9 ราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาตัวแทนนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 9 ราชมงคล
กองพัฒนานักศึกษา  และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนาเข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายงานกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. กิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา