โลโก้เว็บไซต์ รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร จัดประชุมก่อนการเปิดภาคเรียน | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร จัดประชุมก่อนการเปิดภาคเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนารศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร จัดประชุมก่อนการเปิดภาคเรียน
รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงานแก่คณาจารย์และเพื่อ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา