โลโก้เว็บไซต์ FABLAB Thailand  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

FABLAB Thailand 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาน.ศ. เตรียมวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดต้นแบบวิศวกรรม เครื่องแจ้งเตือนไฟป่า
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นายพลวัต  สุภารัตน์และนายภูษิต  อัมพรสว่าง 2 นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์สาขาเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา