โลโก้เว็บไซต์ 07-03-62 รณรงค์ไฟป่า  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

07-03-62 รณรงค์ไฟป่า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมรณรงค์การป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าของเทศบาลตำบลช้างเผือก
วันที่ 7 มีนาคม 2562 ผศ..ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า (Kick Off) ของเทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมก...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา