โลโก้เว็บไซต์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา