โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดบุพพาราม | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดบุพพาราม

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 6 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดบุพพาราม
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 (11.00 น.) รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒนปวงวัน ผู้อำนนวยการศูนย์วัฒนธร...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา