โลโก้เว็บไซต์ พิธีทำหน้าอภิเษก | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีทำหน้าอภิเษก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
           วันที่ 8 เมษายน 2562 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการน...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา