โลโก้เว็บไซต์ สักการะกู่เจ้าหลวง 2562 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สักการะกู่เจ้าหลวง 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง
       วันที่ 17 เมษายน 2562  ผศ.ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ อาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ ผศ.อุษามาศ รัตนวงศ์ รั...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา