โลโก้เว็บไซต์ 160662 นมัสการครูบาศรีวิชัย | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

160662 นมัสการครูบาศรีวิชัย

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาศรีวิชัยประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 16 มิถุนายน 2562  สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาประจำปีการศึกษา 2562  ด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะแบบล้านนา โดยมีคณาจารย์ บุคลากรของแต่ละสาขาเดิ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา