โลโก้เว็บไซต์ 170662 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

170662 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย
         วันที่ 17 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ให้เกี...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา