โลโก้เว็บไซต์ ประธานคณะบุคคลฯ ปลูกต้นรวงผึ้ง | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประธานคณะบุคคลฯ ปลูกต้นรวงผึ้ง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาประธานคณะบุคคลฯ ปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ผศ.วันชาต...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา