โลโก้เว็บไซต์ อบรมการปั้นเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรมการปั้นเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จับมือ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ฝึกอบรมการปั้นเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพดใช้ประโยชน์ในครัวเรือน แทนการเผาลำลาย พร้อมสร้างเกษตรแกนนำในพื้นที่เป้าหมาย จ.พะเยา
อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ  ได้ร่วมเป็นวิทยากรส่งเสริมเตาชีวมวลปั้นมือ ในโครงการ “การอบ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา