โลโก้เว็บไซต์ วันวิทย์ 2562 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันวิทย์ 2562

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 24 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมในงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ประจำปี 2562 RMUTL Open House
          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมจัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา