โลโก้เว็บไซต์ 07-11-62 งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

07-11-62 งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา โชว์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารล้านนาในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานพิธีเปิดงา...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา