โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดสัมมนาการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว และทบทวนความรู้เลื่อนระดับสามัญวิศวกรโยธา
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสัมมนา "โครงการพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว และแรงลม ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา