โลโก้เว็บไซต์ อบรมเจ้าหน้าที่สอบและรับรองบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรมเจ้าหน้าที่สอบและรับรองบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯจัดอบรมบุคลากร เตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพสาขาพลังงานและพลังงานทดแทน
      วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจ้าหน้...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา