โลโก้เว็บไซต์ 22-01-63 กีฬา 12 สถาบัน  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

22-01-63 กีฬา 12 สถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาเปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการ กีฬาแห่งมิตรภาพของสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ USTCM 2020
             วันที่ 23 มกราคม 2563 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร พร้อมด้วยรศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักก...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา