โลโก้เว็บไซต์ อบรม Stem วิทยาลัยเทคนิคตาก | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรม Stem วิทยาลัยเทคนิคตาก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาทีมงาน STEM มทร.ล้านนา ร่วมกับ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนแบบ Stem เสริมทักทักษะการคิด-ทำ-นำเสนอ.ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน พร้อมด้วยอาจารย์ฉัตรชัย เลาวกุล ดร.สุวิทย์ ธนะศานวรคุณ   และอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ในนามทีมงาน STEM มหาวิทยาลั...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา