โลโก้เว็บไซต์ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเกษตรกรอุตสาหกรรมกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเกษตรกรอุตสาหกรรมกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะทำงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า เกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นนักศึกษาในหลักสูตรเกษตรอุตสาหกรรม กลุ่มผู้ผลิตและส่งออกมะม่วงในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
   วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563 ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.โสภณา สำราญ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้าน...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา