โลโก้เว็บไซต์ อบรมจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานด้านปรับอากาศ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรมจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานด้านปรับอากาศ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมจริยธรรมวิชาชีพและเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ระบบปรับอากาศ เสริมทักษะนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลกรภายนอก
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัทจอห์นสันคอนโทรลส์-ฮิตาชิ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมจริยธรรมวิชาชีพและเพิ่มความรู้ ประสบก...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา