โลโก้เว็บไซต์ 05-10-63 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์พร้อมคณะลงพื้นที่ สันปาตอง | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

05-10-63 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์พร้อมคณะลงพื้นที่ สันปาตอง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน นำคณะนักวิจัยเข้าหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชาดำริ อำเภอสันป่าตอง
             วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน พร้อมด้วย ดร.พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม และคณะนักวิจัย เข้าพบ ร...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา