โลโก้เว็บไซต์ โครงการเปิดโลกทัศน์คนข่าวราชมงคลล้านนา | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการเปิดโลกทัศน์คนข่าวราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา