โลโก้เว็บไซต์ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ของหน่วยงาน | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ของหน่วยงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 โดย พีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ จำนวนผู้เข้าชม 335 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ด้านงานวิชาการ

คู่มือการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน

ด้านงานวิจัย

คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานวิจัย

ด้านงานบริการวิชาการ

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านงานบริหารจัดการ

คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะเวลา 5 ปี

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

คู่มือการปฏิบัติงานกองประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงานระบบจองรถออนไลน์

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ด้านงานวิชาการ

คู่มือปฏิบัติงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (CHE QA 3D) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการให้การปรึกษารายบุคคล

ขั้นตอนการลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลงานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด้านงานวิจัย

คู่มือการเสนอของบประมาณโครงการวิจัยบูรณาการ NRMS

คู่มือการรายงานผลโครงการวิจัย ประจำปี 2562 NRMS

ด้านงานบริการวิชาการ

ขั้นตอนการดำเนินงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านงานบริหารจัดการ

คู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

คู่มือการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ระบบ ERP )

คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกองคลัง

ขั้นตอนการให้บริการยานพาหนะ

มาตรฐานการให้บริการของกองประชาสัมพันธ์

คู่มือบริการสารสนเทศ

มาตรฐานการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา