โลโก้เว็บไซต์ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ของหน่วยงาน | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ของหน่วยงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 โดย พีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ จำนวนผู้เข้าชม 510 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ด้านงานวิชาการ

คู่มือปฏิบัติงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ขั้นตอนการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ปรับปรุง)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตลาศึกษาต่อและการขอรับการจัดสรรทุนการศึกษา(ภายในประเทศ/ต่างประเทศ)

ขั้นตอนการขออนุญาตลาศึกษาต่อและการขอรับทุนการศึกษา

ขั้นตอนการประเมินค่างานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ขั้นตอนการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ

ด้านงานวิจัย

คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานวิจัย

ด้านงานบริการวิชาการ

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านงานบริหารจัดการ

คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะเวลา 5 ปี

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

คู่มือการปฏิบัติงานกองประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงานระบบจองรถออนไลน์

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ด้านงานวิชาการ

คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการตามภาระกิจของหน่วยงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (CHE QA 3D) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการให้การปรึกษารายบุคคล

ขั้นตอนการลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลงานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด้านงานวิจัย

คู่มือการเสนอของบประมาณโครงการวิจัยบูรณาการ NRMS

คู่มือการรายงานผลโครงการวิจัย ประจำปี 2562 NRMS

ด้านงานบริการวิชาการ

ขั้นตอนการดำเนินงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านงานบริหารจัดการ

คู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

คู่มือการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ระบบ ERP )

คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกองคลัง

ขั้นตอนการให้บริการยานพาหนะ

ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน  กระบวนการบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน

มาตรฐานการให้บริการของกองประชาสัมพันธ์

คู่มือบริการสารสนเทศ

มาตรฐานการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book Gale) ของหอสมุด มทร.ล้านนา

คู่มือมาตรฐานการให้บริการของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

 

มทร.ล้านนา พิษณุโลก

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

งานยุทธศาสตร์และแผน

ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติงบประมาณ

งานบุคลากร

คู่มือการปฏิบัติงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

งานบริการ

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร และการเข้าพักอาศัยของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2562

งานวิชาการ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานวิชาการ

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

งานบริการ

 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร และการเข้าพักอาศัยของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2562

คู่มืออบรมการให้บริการห้องสมุด

คู่มือสารสนเทศ

งานวิชาการ

แนวทางการปฏิบัติการให้บริการ งานวิชาการ กองการศึกษา

 

มทร.ล้านนา ลำปาง

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา