โลโก้เว็บไซต์ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ของหน่วยงาน | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ของหน่วยงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 โดย พีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ จำนวนผู้เข้าชม 2690 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ด้านงานวิชาการ

คู่มือปฏิบัติงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ขั้นตอนการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ปรับปรุง)

ด้านงานวิจัย

คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานวิจัย

ด้านงานบริการวิชาการ

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

คู่มือการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ด้านงานบริหารจัดการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

คู่มือการปฏิบัติงานกองประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงานระบบจองรถออนไลน์

คู่มือปฎิบัติงานกองคลัง

คู่มือปฏิบัติงานสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคล

คู่มือปฏิบัติงานกองพัฒนาอาคารสถานที่ เรื่อง งานขอใช้และจัดสถานที่

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ด้านงานวิชาการ

คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการตามภาระกิจของหน่วยงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (CHE QA 3D) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ

ขั้นตอนการลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลงานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตลาศึกษาต่อและการขอรับการจัดสรรทุนการศึกษา(ภายในประเทศ/ต่างประเทศ)

ขั้นตอนการขออนุญาตลาศึกษาต่อและการขอรับทุนการศึกษา

ขั้นตอนการประเมินค่างานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ขั้นตอนการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ

ด้านงานวิจัย

คู่มือการเสนอของบประมาณโครงการวิจัยบูรณาการ NRMS

คู่มือการรายงานผลโครงการวิจัย ประจำปี 2562 NRMS

ด้านงานบริการวิชาการ

ขั้นตอนการดำเนินงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านงานบริหารจัดการ

คู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

คู่มือการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ระบบ ERP )

คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกองคลัง

ขั้นตอนการให้บริการยานพาหนะ

ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน  กระบวนการบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน

มาตรฐานการให้บริการของกองประชาสัมพันธ์

คู่มือบริการสารสนเทศ

มาตรฐานการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book Gale) ของหอสมุด มทร.ล้านนา

คู่มือมาตรฐานการให้บริการของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

มทร.ล้านนา พิษณุโลก

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

งานยุทธศาสตร์และแผน

ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติงบประมาณ

งานบริการ

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร และการเข้าพักอาศัยของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2562

งานวิชาการ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานวิชาการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ การส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

งานบุคลากร

การออกหนังสือรับรอง
งานบริการ

คู่มืออบรมการให้บริการห้องสมุด

คู่มือสารสนเทศ

งานวิชาการ แนวทางการปฏิบัติการให้บริการ งานวิชาการ กองการศึกษา

 

มทร.ล้านนา ลำปาง

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


มทร.ล้านนา เชียงราย

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ขั้นตอน การขอตำแหน่งทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คู่มือ การบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ระบบการจัดการองค์ความรู้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปสาสตร์

คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะบริหารธุรกิจและศิลปสาสตร์

ระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ระบบงานวิชาการและกิจการนักศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา