โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดกีฬาภายใน ประจำปี 2562 “ภาคพายัพเกมส์ ครั้งที่ 21” เน้นส่งเสริมการเล่นกีฬาและความมีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา สร้างสามัคคีในหมู่คณะเพื่อความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ   | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีเปิดกีฬาภายใน ประจำปี 2562 “ภาคพายัพเกมส์ ครั้งที่ 21” เน้นส่งเสริมการเล่นกีฬาและความมีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา สร้างสามัคคีในหมู่คณะเพื่อความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 พฤศจิกายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1483 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สโมสรนักศึกษาร่วมกับสภานักศึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2562 “ภาคพายัพเกมส์ ครั้งที่ 21”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะด้วยการออกกำลังกายร่วมกัน ตลอดจนให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. โดยรองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธี และมีนายพิพัฒน์  ใจเรือง นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงใหม่ สำหรับการแข่งขันกีฬา "ภาคพายัพเกมส์ ครั้งที่ 21" มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2562 มีการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล แบตมินตัน วอลเลย์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส เชียร์ลีดเดอร์ กองเชียร์ เต้นแอโรบิค และขบวนพาเหรด  โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่มสี ประกอบด้วย

1.สีชมพู ประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรสถาปัตยกรรม หลักสูตรการตลาด และหลักสูตรธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

2.สีเหลือง ประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรการบัญชี หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

3.สีฟ้า ประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

4.สีแดง ประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรม (เจ็ดยอด)

5.สีม่วง ประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรการจัดการ และหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา