โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุม ITA พร้อมคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดประชุม ITA พร้อมคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มีนาคม 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 327 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานยของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีการงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับผู้บริหาร” ในการนี้ก่อนการประชุมผู้เข้าร่วมทุกท่านได้ผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างการและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตอบรับนโยบายป้องกันโควิท-19 ณ ห้องประชุมกาสะลอง มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา