โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน:::ประกาศรับสมัครผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวน:::ประกาศรับสมัครผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มิถุนายน 2563 โดย ว่าที่ร้อยตรีวรกมล สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 476 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวน!!! ประกาศรับสมัครผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

heartheartheart

ประกาศการรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เป็นกรรมการจากผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายพนักงาน) ตั้งแต่วันที่ 11  - 17  มิถุนายน  2563  เพื่อเข้าร่วมกำหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์  วิธีการและแนวทางในการบริหารจัดการกองทุน และดูแลให้บริษัทจัดการกองทุน  บริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในขอบเขตของกฎหมาย  โดยสมัครผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ประกาศรับสมัครyes https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200610153703_53641.pdf

ขั้นตอนการสมัคร

  1. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาสีดำ  ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ 
    คลิ๊กyes https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200610153601_48317.pdf
  2. ยื่นใบสมัครด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  โดยกรอกข้อมูลในระบบ  พร้อมอัพโหลดเอกสารใบสมัครตามข้อ ๑ และสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือสำเนาบัตรประชาชน  ในรูปแบบไฟล์ PDF คลิ๊กyes https://forms.gle/FzDsX5MgdmgXdWkW8

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา