โลโก้เว็บไซต์ รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ รับรางวัลเหมราช บุคคลต้นแบบแห่งปี  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ รับรางวัลเหมราช บุคคลต้นแบบแห่งปี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กันยายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1937 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับรางวัลเกียรติยศ รางวัล “เหมราช” บุคคลต้นแบบแห่งปี สาขาผู้นำทางวิชาการและการศึกษา ประจำปี 2559 จากมูลนิธิดินดีน้ำใส แห่งประเทศไทย โดยหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เป็นประธานในพิธีประทานรางวัล ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

สำหรับรางวัล “เหมราช” เป็นรางวัลที่มูลนิธิดินดีน้ำใส แห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมคนดีมีจริยธรรมที่เป็นบุคคลตัวอย่าง โดยมอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานหรือองค์กร ที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกบุคคลตัวอย่างที่ช่วยเหลือสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย ทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารบุคคลและองค์การ ทำคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนา สังคม และประเทศชาติ ใน 10 สาขา ประกอบด้วย สาขาผู้นำศีลธรรม สาขาผู้นำด้านวัฒนธรรม สาขาผู้นำพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม สาขาผู้นำทางวิชาการและการศึกษา สาขาผู้นำด้านพิธีการและวัตถุมงคล สาขาผู้นำด้านธุรกิจ สาขาผู้นำด้านต่างประเทศ สาขาผู้นำด้านการบิน สาขาผู้นำด้านสาธารณสุข สาขาผู้นำด้านการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาผู้นำด้านการธนาคาร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา