โลโก้เว็บไซต์ สวก.มทร.ล้านนา จับมือ เกษตรจังหวัดลำปางและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมแสดงผลงานการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยงานวิจัยทางวิชาการ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวก.มทร.ล้านนา จับมือ เกษตรจังหวัดลำปางและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมแสดงผลงานการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยงานวิจัยทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 19 สิงหาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 198 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาและภาคประชาชนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมบูรณาการโครงการวิจัย “กระบวนการมีส่วนร่วมยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างโอกาสและคุณค่าร่วมทางสังคมของคนจนเป้าหมายพื้นที่วิจัยจังหวัดลำปาง” ทุนวิจัย บพท. ปี 2566 ณ อาคารหอประชุม (โดม) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา จังหวัดลำปาง โดยมี  ผศ.สันติ ช่างเจรจา และคณะนักวิจัยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมพัฒนาเกษตรกรประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง มีประธาน ศพก.จาก 13 อำเภอ เข้าร่วมจำนวน 130 คน รวมถึงคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยฯและ มรภ.ลำปางเข้าร่วมในกิจกรรม โดยมี ดร.ผยุงศักดิ์ มะโนชัย รองผู้อำนวยการฯสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรกล่าวต้อนรับ และนายธีรพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวเปิดโครงการฯ  สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดกระบวนทัศน์งานวิจัยเชิงพื้นที่บนฐานทุน มทร.ล้านนา “นวัตกรรมเพื่อชุมชน” ที่สามารถขยายผลแนวคิดเชิงนโยบาย “นวัตกรรม ศพก.ลำปาง” เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงการพัฒนาภารกิจ (การวิจัย บริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลยี และการเรียนการสอน) ให้กับบุคลากรของของสถาบันวิจัยฯร่วมกับเครือข่าย ศพก. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำปางในอนาคต

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา