โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ดึงผู้เชี่ยวชาญงานสารบรรณสำนักนายกฯ ติวเข้มบุคลากรสายสนับสนุนให้การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ดึงผู้เชี่ยวชาญงานสารบรรณสำนักนายกฯ ติวเข้มบุคลากรสายสนับสนุนให้การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 สิงหาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 548 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานสารบรรณ" ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566 ณ หอคำทวี สวนทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานสารบรรณ  มีความรู้ความเข้าใจ ในสาระสำคัญ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณฯ ซึ่งจะนำไปสู่ การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด รวมทั้งบุคลากรจะได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติงาน สารบรรณของมหาวิทยาลัย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายทินภัทร อุปราสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
     ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ กล่าวว่า “งานสารบรรณถือเป็นด่านหน้าและเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร ในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก มีความสำคัญในการทำให้ลำดับขั้นตอนของหนังสือราชการไปในช่องทางถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามระเบียบ หากหน่วยงานของเรามีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณที่ดี และสามารถผ่านเรื่องต่างๆไปยังช่องทางที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของเรื่องนั้นๆ จะทำให้สามารถลดงาน ลดระยะเวลา และทำให้ผู้บริหารระดับต่างๆ มีการตัดสินใจและดำเนินการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในมิติต่างๆเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นการปฏิบัติงานด้านสารบรรณต้องมีความละเอียด รอบคอบ ต้องอ่านทุกตัวอักษรและมีความจำเป็นเลิศ ซึ่งต้องฝากผู้อำนวยการกองกลางหาวิธีการในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง  ”

     และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากคุณเบญจวรรณ พลชัย นิติกรชำนาญการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้มีความเชี่ยวชาญ ด้านการปฏิบัติงานสารบรรณ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตลอดระยะเวลาการอบรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี คณะ และจาก 6 พื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 102 คน (คลิก!! Download ภาพกิจกรรม)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา