โลโก้เว็บไซต์ สวพ.มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยที่ได้รับทุน APP.TECH. จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ บพข.  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวพ.มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยที่ได้รับทุน APP.TECH. จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ บพข.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 มิถุนายน 2567 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1755 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ทุนวิจัย "การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน"

ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ที่ 22/2567 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 รายชื่อโครงการ ดังนี้

ชื่อโครงการ

 

โครงการวิจัย เรื่อง "กระบวนการมีส่วนร่วมประยุกต์ใช้และขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มบนห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร 

และสร้างเครือข่ายธุรกิจยั่งยืน ในจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่"

หัวหน้าโครงการ ผศ.สันติ ช่างเจรจา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 

โครงการวิจัย เรื่อง "การขยายผลเทคโนโลยีพร้อมใช้และปรับแต่งให้เหมาะสม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์โกโก้ให้เกิดคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่ม 

สร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโกโก้ภาคเหนือ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน"

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ชินานาฎ วิทยาประภากร

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

 

โครงการวิจัย เรื่อง "การยกระดับกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร สมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มแม่บ้าน ในจังหวัดเชียงราย โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เครื่องอบลมร้อนอัจฉริยะ"

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วิโรจน์ ปงลังกา

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 

โครงการวิจัย เรื่อง "การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอาหารสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ 

เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรแปรรูป และเศรษฐกิจฐานราก แก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ"

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดม

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 

โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการกาแฟภาคเหนือ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม"

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.กนกวรรณ เวชกามา

หน่วยงาน คณบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 คลังรูปภาพ : ทุน บพท. App. Tech.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา