โลโก้เว็บไซต์ การขอตำแหน่งทางวิชาการ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มกราคม 2560 โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ จำนวนผู้เข้าชม 7112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ ก.พ.อ.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
    ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2550 ยกเลิก
    ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2552 ยกเลิก
    ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ยกเลิก
    ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2557  ยกเลิก 
    ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
    คำจำกัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ
    คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม (เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9)
    คำจำกัดความของบทความทางวิชาการ (เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 10)

 

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผศ., รศ., ศ.

แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผศ.,รศ. ศ.

การประเมินผลการสอน
    ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๗
ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ
    ตัวอย่าง ก.พ.อ. 03
    ตัวอย่าง ก.พ.อ. 04
    ตัวอย่างแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมทางวิชาการ
หนังสือรับรองการเผยแพร่วารสาร
    หนังสือรับรองการเผยแพร่รายงานวิจัย
    แบบฟอร์มหนังสือรับรองวารสารทางวิชาการ
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
แบบฟอร์มที่ปรึกษา
    แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา