โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วมหารือการบูรณาการด้านวิชาการ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วมหารือการบูรณาการด้านวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1512 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วมหารือการบูรณาการด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พลตรีทำนุ  โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา ภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะทำงาน ในการหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนา ภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการบูรณาการด้านวิชาการ เพื่อให้ราษฎรและชุมชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ 2 ด้านการพัฒนาศักยภาพของคน ชุมชนและพื้นที่ในพื้นที่เป้าหมายของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน  ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำเยี่ยมชมศักยภาพด้านผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื่อการสร้างงาน อาชีพ รายได้ ณ คลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.ดอยสะเก็ก จ.เชียงใหม่ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา