โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมลงนามจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเชียงใหม่ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมลงนามจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มิถุนายน 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 877 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชน-ภาคการศึกษาระหว่างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่กับข่ายงานสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น  มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำแผนแมบทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ฯ เกิดขึ้นจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (กกร.) (ประกอบด้วย ก องค์กรหลัก 3 องค์กรคือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่  และ ข องค์กรพันธมิตร 3 องค์กร คือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือและสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ได้รวมกับข่ายงานสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 4 องค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่)  เล็งเห็นถึงการเจริญเติบโตของจังหวัดเชียงใหม่อย่างรวดเร็วและไร้ทิศทางซึ่งส่งผลกระทบทุกๆ ภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (กกร.) จึงได้ร่วมมือจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นหลัก ดังนี้

1.ร่วมกันจัดทำแผนแม่บทฯ ระยะยาวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในด้านต่างๆ ของภาคเอกชนและภาคการศึกษา

2.ร่วมกันพัฒนากลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ให้ประสบผลสำเร็จ

3.แบ่งปันทรัพยากรในการบริหารจัดการที่สะดวกและเหมาะสมขององค์กร

ซึ่งหลังจากการลงนามความร่วมมือดังกล่าว กกร. จะได้จัดทำภาพรวมอนาคตของเมืองเชียงใหม่ในระยะยาว โครงร่างและวิธีการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้กรอบของการพัฒนา 6 มิติ คือด้านการท่องเที่ยวและบริการ ด้านวัฒนธรรมและสังคม ด้านอุตสหกรรมการค้าการลงทุน ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาเมืองและด้านเกษตรยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา