โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 สิงหาคม 2560 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 3593 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำเสนองานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓ เวที

๑. งาน "11 International Lnvention Fair 2017" (WIS 2017)

     จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

    ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์

๒. งาน "Seoul International Invention Fair 2017 " (SLLF 2017)

     จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

    ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

๓. งาน "46 International Exhibition of Invevtions Geneva "

     จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

     ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ดังรายละเอียดแนบ

>> รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา