โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศนโยบายการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ และเกณฑ์ความรู้ทางภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี พ.ศ.2560 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศนโยบายการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ และเกณฑ์ความรู้ทางภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี พ.ศ.2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4844 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเป็นสากลและเพื่อให้บัณฑิตของ มทร.ล้านนา มีความพร้อมในด้านวิชาการ วิชาชีพ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้การพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และตามความในข้อ 6 แห่งประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง นโยบาย การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 จึงได้ออกประกาศดังนี้รายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา