โลโก้เว็บไซต์ งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560   | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กันยายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5888 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  "เกษียณอย่างเกษม : เพชรงามล้านนา" ในวันที่ 22 กันยายน 2560 แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 38 ราย ดังนี้ 

รายนามผู้เกษียณ ประจำปี 2560

เชียงราย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์    เวศนารัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย

ภาคพายัพ เชียงใหม่
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศตวรรณ   พิกุล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
3. อาจารย์สุนทร       สืบศิริวิริยกร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
4. อาจารย์สุทธิศักดิ์   ประสิทธิ์บุรีรักษ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
5. นางศรีทอง      จินะใจ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
6. อาจารย์ชัยพฤกษ์   นิลวรรณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
7. อาจารย์ศุภกฤต     เติมศรีสุข คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
8. อาจารย์มัณฑนา    ขำหาญ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
9. นายเดช     พิมลทิพย์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
10. นายวิชาญ      ทิมประเสริฐ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา      โชติเสถียรกุล คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

ลำปาง
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทองล้วน   มาซา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง
13. นายสง่า     เตชะกัน มทร.ล้านนา ลำปาง
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา      วนาภิชิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์    ชาตตนนท์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
16. นางบัวแก้ว    พันธโชติ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
17. นางพัชนี เต้าชัยภูมิ มทร.ล้านนา ลำปาง
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครเดช    พิมพะนิตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนง     ชูด้วง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
20. รองศาสตราจารย์รัชนี   พนเจริญสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง
21. นาย ทวีบุญ     จุลพงษ์ มทร.ล้านนา ลำปาง
22. นาย บุญทัน     แสงพันตา มทร.ล้านนา ลำปาง

ตาก
23. อาจารย์สุทิน      สวนพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก
24. อาจารย์ วรวุฒิ     วิริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก
25. นายมนตรี      สายทอง มทร.ล้านนา ตาก
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศวิน     คุณาแจ่มจรัส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก
27. อาจารย์วรเกียรติ    ทองไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก

น่าน
28. นายมานพ    ผาแก้ว มทร.ล้านนา น่าน
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สามารถ   ไชยพันธุ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

พิษณุโลก
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน     แก้วมั่น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
31. นางสาว ปรมา  เอี่ยมบู่  มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
32. รองศาสตราจารย์พรรณระพี  อำนวยสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก
33. นายเรียน       จันทร์พุฒ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
34. นายจรัญ       พ่วงเพ็ง มทร.ล้านนา พิษณุโลก
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพัฒน์   กรุยรุ่งโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ       เมฆอรุณกมล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์    แก้ววานิช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก
38. อาจารย์อภิชาติ      โคกทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา