โลโก้เว็บไซต์ เชิญร่วมงาน ASEAN Tourism Research Confoerence (ATRAC) 2018  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญร่วมงาน ASEAN Tourism Research Confoerence (ATRAC) 2018

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 พฤศจิกายน 2560 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2340 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สมาคม ASEAN Tourism Research Association กำหนดจัดงาน ASEAN Tourism Research Confoerence (ATRAC) 2018 เพื่อสงเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการในระดับอาเซียนและนานาชาติ ด้านการท่องเที่ยว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์ http://www.trasecretariat.com/call-for-papers หรือติดต่อสอบถามทางอีเมล์ได้ที่ atya2018.hkt@gmail.com โทรศัพท์ 0 7627 6835 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตติยาพร  จารุมณีรัตน์  และ 0 7627 6820 คุณทันญารัตณ์  รัญจุล

วันที่ 28 – 29 มกราคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียด >>
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา