โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริการวิชาการ มทร.ล้านนา  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริการวิชาการ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 2104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะได้มีการจัดทำ วารสารบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้แก่ภาคีเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เครือข่าย 9 ราชมงคล รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสถานประกอบการ ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ แสดงให้เห็นถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานทั้ง ด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริการวิชาการ มทร.ล้านนา โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านส่งข้อมูลให้แก่ กลุ่มงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทาง E-mail : ViperSyndOme@hotmail.com และ nuengrutai_s@hotmail.com โดยสถาบันได้มอบหมายให้ นายวรรธนพงศ์  เทียนนิมิตร และ นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส เป็นผู้ประสานงาน โทร : 053 266516 ต่อ 1042

รายละเอียดการเขียนบทความบริการวิชาการ มทร.ล้านนา https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/12/20171214142625_62197.docx

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา