โลโก้เว็บไซต์ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สกว. สัญจร ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มกราคม 2561 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2254 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการสนับสนุนการทำวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ จนพัฒนาเป็นนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งฝ่ายวิชาการ สกว. มีความประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีโดยใช้นวัตกรรมผ่านการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย จึงได้จัดโครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2" เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่่ายวิชาการ สกว. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านทาง ULR ซึ่งเปิดระบบลงทะเบียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ทางฝ่ายวิชาการ สกว. ขอสงวนสิทธิ์สำรองอาหารเฉพาะ 200 ท่านแรกเท่านั้น**

 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา