โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดสัมมนา “การจัดองค์รวมเชียงใหม่แจ่ม-แม่แจ่มโมเดล” | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดสัมมนา “การจัดองค์รวมเชียงใหม่แจ่ม-แม่แจ่มโมเดล”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 โดย ว่าที่ร้อยตรีวรกมล สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 573 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 คณะทำงานแก้ไขปัญหาฝุ่นควันภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ 3 สถาบันอุดมศึกษา จัดสัมมนา “การจัดองค์รวมเชียงใหม่แจ่ม-แม่แจ่มโมเดล” ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาและนายทศพล  เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวเปิดการสัมมนาและกล่าวบรรยายพิเศษแม่แจ่มโมเดลพลัส 7 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ปี 59 ในพื้นที่เป้าหมาย 18 หมู่บ้าน สำหรับการจัดองค์รวมเชียงใหม่แจ่ม-แม่แจ่มโมเดล เป็นการดำเนินงานภายใต้ชื่อคณะทำงานแก้ไขปัญหาฝุ่นควันเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรธรรมชาติ ภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  หน่วยงานภาคประชาคม ได้แก่ มูลนิธิ สถาบันองค์กรภาคประชาสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคม มาร่วมกันดำเนินการภายใต้ชื่อ ภาคประชารัฐ โดยมีการแบ่งกลุ่มอธิปรายกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.       สิทธิในที่ดิน (กฎหมายและกายภาพของพื้นที่เป้าหมาย) 2.       การปลูกป่า (พันธุ์ไม้และวิธีการ) 3.       การสร้างรายได้ (คน ป่า และอาชีพ) 4.       การจัดการความรู้ที่เหมาะสม (งานวิจัยและพัฒนา‚ นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น) 5.       การบริหารจัดการภัยพิบัติฝุ่นควันและองค์รวม การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดมสมองจากภาคประชารัฐ เพื่อหาแนวทางดำเนินการพัฒนาเชียงใหม่แจ่ม-แม่แจ่มโมเดล ต่อไปในอนาคต  มทร.ล้านนา จัดสัมมนา “การจัดองค์รวมเชียงใหม่แจ่ม-แม่แจ่มโมเดล” มทร.ล้านนา จัดสัมมนา “การจัดองค์รวมเชียงใหม่แจ่ม-แม่แจ่มโมเดล” มทร.ล้านนา จัดสัมมนา “การจัดองค์รวมเชียงใหม่แจ่ม-แม่แจ่มโมเดล” มทร.ล้านนา จัดสัมมนา “การจัดองค์รวมเชียงใหม่แจ่ม-แม่แจ่มโมเดล” มทร.ล้านนา จัดสัมมนา “การจัดองค์รวมเชียงใหม่แจ่ม-แม่แจ่มโมเดล”
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา