โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมหารือทบทวนสถานการณ์ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมหารือทบทวนสถานการณ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 395 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับนางปัทมา  เธียรวิศษฏ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และคณะผู้เชี่ยวชาญ OECD ประเทศฝรั่งเศส ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา

โดยการเข้าพบดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ประเทศฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ศักยภาพและความท้าทายในการพัฒนาประเทศ ใน 3 ประเด็น (แนวทางการเจริญเติบโตรูปแบบใหม่ การเปิดศักยภาพของภูมิภาค, โอกาสในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำและความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการบูรณาการภาครัฐเพื่อพัฒนา) ซึ่งรศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ได้ร่วมหารือและให้ข้อเสอนแนะในส่วนของสถาบันการศึกษา เพื่อให้ทีมงานนำข้อมูลต่างๆ ไปประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop: Discovering Potential for the Development of the North Thailand ในภาคส่วนต่างๆ ระดับภูมิภาคต่อไป

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา