โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-12 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-10-12

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จับมือส่วนราชการในจังหวัดออกแจกจ่ายถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
พุธ 12 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้อำนสกองการศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นายบุญฤทธิ์... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
พุธ 12 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประ่จำและข้าราชการ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๙ (๑)    คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ จึงประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา