โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-16 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-12-16

มทร.ล้านนา เปิดเวทีสาธารณะโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรศิลปะและวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม
ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยคุณพนิดา ฐปนางกูร ผู้จัดการโครงการอาวุโส สถาบันคลังสมองชาติและคณะผู้วิจัยโครงการ “พัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรศิลปะและวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” เปิดเวทีสาธารณะ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่แจ่ม หัวหน้าหน่วยงานราชการ หัวหน้าหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชนใ... >> อ่านต่อ


แจ้งเพื่อทราบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค....ตัดกระแสไฟฟ้า มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) ๒๔-๒๕ ธ.ค. ๕๙ ส่งผลกระทบ...
ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ๒ ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งหนังสือมายัง มทร.ล้านนา เรื่อง แจ้งแผนการตัดไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจุดต่อ/สัมผัสของระบบไฟฟ้า จึงต้องดำเนินการตัดกระแฟไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบให้บริเวณดังต่อไปนี้ ไม่สามารถใช้งานได้ วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. บริเวณวังหลังทั้งหมด >> อ่านต่อ


กองคลัง จัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดทำต้นทุน
ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (Unit Cost) และโครงการจัดทำงบการเงินรวม ประจำปี พ.ศ.2560 โดยได้รับเกียติจาก ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.พรรรณี  นุกูลคาม ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นวิทยากรในการบรรรยายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมฟู่เป่า โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว สำหรับกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา