โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเลขานุการยุคใหม่ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเลขานุการยุคใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 17 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเลขานุการยุคใหม่
วันที่ 17 มิถุนายน 2561 นายดิลก ประสารวรกิจกุล ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ "พัฒนาประสิทธิภาพเลขานุการผู้บริหารยุคใหม่ " เพื่อพัฒนาทัก...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา