โลโก้เว็บไซต์ ๓ หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา จับมือหน่วยงานภายใน ซักซ้อมทำความเข้าใจ ระบบ ERP ปี “ ๖๐  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๓ หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา จับมือหน่วยงานภายใน ซักซ้อมทำความเข้าใจ ระบบ ERP ปี “ ๖๐

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กันยายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1451 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการ Learning Innovation Center ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เชียงใหม่ กองนโยบายและแผน กองคลัง และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) จัดโครงการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานระบบ ERP ปี ๒๕๖๐

ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์สมศักดิ์ วรรณชัย ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา  (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี นุกูลคาม ผู้อำนวยการกองคลัง และอาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และร่วมหารือ ข้อตกลงต่างๆร่วมกันกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในฐานะผู้บริหารของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดโครงการฯ รวมถึง ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆของ มทร.ล้านนา จำนวน ๙๘ ท่าน ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สำนักอธิการบดี กองกลาง กองนโยบายและแผน กองคลัง กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารงานบุคคล กองประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สำนักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักประกันคุณภาพ ศูนย์วัฒนธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตามแนวทางการปฏิบัติงาน ในระบบERP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมถึงการติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ ปฏิบัติงานในระบบดังกล่าวอีกด้วย

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา