โลโก้เว็บไซต์ ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2559 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 1429 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่นายวิทูรย์ ส่องแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ส่งผลให้จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำว่างลงก่อนครบวาระ นั้น

มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งว่าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1. ประกาศการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งว่าง 2. ประกาศกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการแทนตำแหน่งว่าง 3. ประกาศการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และรายชื่อส่วนราชการประจำหน่วยเลือกตั้ง 4. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินในกรณีผลคะแนนเลือกตั้งเท่ากัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

1. แบบฟอร์มใบสมัคร (กรณีสมัครด้วตนเอง)

2. แบบฟอร์มใบเสนอชื่อ

3. หนังสือยินยอม (กรณีได้รับการเสนอชื่อ)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา