โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการควบคุมความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยฯ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการควบคุมความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 852 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อหารือซักซ้อมและติดตามการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 1  อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โดยมีหน่วยงานภายในเข้าร่วมประชุมและมีการประชุมผ่านระบบทางไกลไปยัง 5 พื้นที่ ในการสร้างความเข้าในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็นในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา