โลโก้เว็บไซต์ กองคลัง จัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดทำต้นทุน | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองคลัง จัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดทำต้นทุน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 850 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (Unit Cost) และโครงการจัดทำงบการเงินรวม ประจำปี พ.ศ.2560 โดยได้รับเกียติจาก ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.พรรรณี  นุกูลคาม ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นวิทยากรในการบรรรยายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมฟู่เป่า โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา, ต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณและเปรียบเทียบผลการคำนวนต้นทุน เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตนำเสนอต่อสำนักงบประมาณ อันจะเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา